Telefonszámunk: +36 20 355 1555 és +36 1 7 997 997

Kedves Megrendelőnk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat:

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Fooding Kft.  (a továbbiakban: Kft”) által a 1042 Budapest, Árpád út 47-49. sz. alatt üzemeltetett Oxy Pizza (a továbbiakban: Oxy Pizza) működése során az adatkezelést, ezáltal megvalósítva a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárást.

Az Oxy Pizza fontosnak tartja az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak betartását, ezért megalkotta a jelen Szabályzatot, amely tájékoztatást nyújt az online rendelési szolgáltatásunkat igénybe vevők (a továbbiakban: „Megrendelőek”), mint érintettek számára az adatkezeléssel kapcsolatos főbb szabályokról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés módjáról és céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésekről.

Jelen tájékoztató hatálya az Oxy Pizza weblapján http://www.oxypizza.hu oldalon történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://oxypizza.hu/adatvedelem/.

Az Oxy Pizza a hatályos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Törvény”) foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatja Megrendelőit az adatkezelésről:

 1. Az adatkezelő: 

A Megrendelők adatainak kezelője a Fooding Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 47-49. u. Cg.: 01-09-320536 , adószám: 26257367-2-41).

A Kft.  mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával és az online ételrendelés működtetésével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 1. A kezelt adatok köre:

Az Oxy Pizza által kezelt adatok körébe a Megrendelőek alábbi személyes adatai tartoznak: Felhasználói név, jelszó név, kiszállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatok módosításának lehetősége: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalon: név, jelszó, vezeték- és keresztnév, számlázási név, cím, szállítási név, cím, e-mail cím, telefonszám.

 1. Az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja:

Az Oxy Pizza a szolgáltatás (online ételrendelés használata, pl. regisztráció, rendelés-vásárlás, kiszállítás) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Az Oxy Pizza a Megrendelőt az adatok felvétele során tájékoztatja, hogy az adatszolgáltatás opcionális vagy a regisztráció érdekében kötelező. Mindkét esetben az adatszolgáltatás jogalapja a Megrendelő hozzájárulása. Az egyes űrlapokon a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja az étel házhozszállítás szolgáltatás igénybevétele, a Megrendelő azonosítása, az Oxy Pizza és a Megrendelő közötti kommunikáció, illetve kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

A weboldalon az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a Megrendelő önkéntes és határozott nyilatkozata alapján ezeket az adatok az Oxy Pizza számára elérhetővé tegye. A megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat az Oxy Pizza nem használja, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok jelen Szabályzatban rögzített körben történő kezelése a Megrendelő megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott nyilatkozata alapján, az Megrendelő hozzájárulásával történik.

A regisztráció során – és így a megrendelés szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan – egyes adatok megadása kötelező, amelyek a szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen fontosságúak, ezek nélkül ugyanis a regisztráció nem történhet meg eredményesen. Ezek az adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

A kötelezően megadandó adatok köre a következő: név, telefonszám, rendelési cím, e-mail cím. Ezen adatokat a Megrendelővel való kapcsolattartás, és a pontos kiszállítás érdekében szükséges megadni. A kötelezően megadandó és az egyéb adatok önkéntes alapon kerülnek megadásra, minden esetben a Megrendelő saját, megfelelő tájékoztatáson alapuló döntése eredményeképpen.

Az Oxy Pizza semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Megrendelővel szemben, és nem részesíti hátrányban az olyan Megrendelő, aki az opcionális adatszolgáltatást megtagadja.

Az Oxy Pizza jelen Szabályzatban foglalt adatkezelése a Megrendelő által megadott összes adatra kiterjed.

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről, az adatkezelés időtartama:

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről Megrendelőket egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Az Oxy Pizza tájékoztatása kiterjed a Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Oxy Pizza kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a Megrendelőnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Oxy Pizza levelezési címén (1042 Budapest, Árpád út 47-49, illetve az oxygenfood@gmail.com) kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A Megrendelők kérhetik személyes adataiknak módosítását, vagy törlését is az Oxy Pizza megadott elérhetőségein.

Amennyiben a Megrendelő nem kívánja többet igénybe venni az Oxy Pizza szolgáltatásait, de kifejezetten nem kéri az adatai törlését, az Oxy a Megrendelő és a közte lévő jogviszony megszűnését követő két éven belül törli a Megrendelő személyes adatait.    

 1.  Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:

A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag az Oxy Pizza erre kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá. Az Oxy Pizza az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára – a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Oxy Pizza megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Az Oxy Pizza tudomással rendelkezik arról, hogy az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 1. A Megrendelő személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai: 

Az Oxy Pizza kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelők bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé internetes honlapján, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé az Oxy Pizza felhívja a Megrendelő figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az Oxy Pizza az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Megrendelőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A megadott személyes adatok törlését a Megrendelő bármikor kérheti az Oxy Pizzától, azzal a következménnyel azonban, hogy a jelen Szabályzat 2. pontjában rögzített személyes adatok megadása nélkül, illetve törlésüket követően nem vehető igénybe az ételrendelés szolgáltatás.

A Megrendelőnek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről.

A Megrendelőnek joga van továbbá arra, hogy ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák; indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon; jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

Oxy Pizza köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A Megrendelő, jogainak megsértése esetén, az Oxy Pizza ellen a bírósághoz fordulhat. Az Oxy Pizza a Megrendelő adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

A Megrendelővel szemben az Oxy Pizza felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Oxy Pizza mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Jogorvoslati tájékoztatás és jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük kedves Megrendelőinket, hogy amennyiben bármilyen okból úgy érzik, hogy az Oxy Pizza megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor szíveskedjenek felvenni velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk továbbá kedves Megrendelőinket, hogy esetleges jogsértés esetén a Törvényben foglaltak alapján az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik. Erre, valamint az Oxy Pizza kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a Törvény tartalmazza.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatás nyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.
 1. Egyebek: 

Az Oxy Pizza fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Oxy Pizza az adatokat minden esetben a Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli.

Az Oxy Pizza kötelezi magát, hogy

 • gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 • minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Oxy Pizza ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Szabályzat kialakításakor az Oxy Pizza különös tekintettel vette figyelembe a Törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit.

A Szabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Oxy Pizza az alábbiakban rögzített, személyes adatokra vonatkozó követelményekre is figyelemmel van a gépi feldolgozás során:

 1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
 3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
 4. az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
 5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.
 7. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 1. Az Oxy Pizza felelősségének kizárása:

Amennyiben az Oxy Pizza tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen értelemben vett kárt okozott, Oxy Pizza megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Ezekben az esetekben az Oxy Pizza a felelősségét teljes mértékben kizárja, és az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Fooding Kft.

Adatkezelő

Menü bezárása
×
×

Kosár